Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson One trang 22 Family and Friends

1. Listen, point and repeat. 2. Listen and chant. 3. Listen and read.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)

mom: mẹ

dad: ba, bố

sister: chị gái, em gái

brother: anh trai, em trai

Bài 3

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

1. Let’s find Mom! (Hãy tìm mẹ nào!)

2. Look. This is her book. (Nhìn kìa. Đây là sách của bà ấy.)

    Where is your brother? ( Em trai đâu?)

    Oh. It’s his teddy bear. (Ồ. Đây là con gấu bông của em ấy.)

 3. Their bags are here. (Túi của họ đều ở đây.)

    Where are they? (Họ đi đâu rồi?)

4. Our ice cream! Thank you, Mom and Dad! (Kem của chúng ta! Cám ơn mẹ và bố!)

    Oh, no. My ice cream is on its face! (Ồ, không. Kem của con dính lên trên mặt gấu bông mất rồi!)

Quảng cáo
close