Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson Three trang 40 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Listen and sing. 3. Sing and do.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe  và chỉ. Lặp lại.)

milk: sữa

juice: nước ép

water: nước

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)Bài 3

3. Sing and do.

(Hát và diễn tả theo.)

Drink your milk! (Hãy uống sữa của con đi!)

Eat your eggs and drink your milk, (Ăn trứng và uống sữa của con đi,)

Drink your milk, (Uống sữa,)

Drink your milk. (Uống sữa.)

Eat your eggs and drink your milk. (Ăn trứng và uống sữa của con đi.)

Don’t be late for school. (Đừng bị trễ học.)

Eat your bread and drink your juice, …(Ăn bánh mì và uống nước ép, …)

Here’s your water, here’s your bag, … (Đây là nước của con, đây là cặp của con, …)

Quảng cáo
close