Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson Five trang 26 Family and Friends

1. Look at the pictures. Where’s the teddy bear? 2. Listen and read. 3. Read again. Write T (True) or F (False). 4. Do you go on vacation with your family?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Reading (Đọc)

1. Look at the pictures. Where’s the teddy bear?

(Hãy nhìn vào những bức tranh. Con gấu bông ở đâu?)

Lời giải chi tiết:

- Where’s the teddy bear? (Con gấu bông ở đâu?)

   The teddy bear is under slide. (Nó ở dưới cầu trượt.)

Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

I’m Vinh and my cousin is Linh. Look at my family at the pool. 

(Tôi là Vinh và em họ của tôi là Linh. Nhìn vào gia đình của tôi ở hồ bơi.)

1. Where’s her teddy bear? (Con gấu bông của em ấy đâu rồi?)

2. Let’s find it! (Hãy tìm nó đi!)

3. Is it in the pool? (Nó có ở trong hồ bơi không?)

    No! (Không!)

4. Is it on the chair? (Nó có ở trên cái ghế không?)

    No! (Không!)

5. Is it under the slide? (Nó có ở dưới cầu trượt không?)

6. Yes, it is! Linh is happy now. (Vâng, nó ở dưới cầu trượt! Linh bây giờ rất vui.)

Bài 3

3. Read again. Write T (True) or F (False).

(Đọc lại lần nữa. Viết T (Đúng) hoặc F (Sai).

 1. The family is at the pool. T

 2. Her teddy bear is yellow.  ______

 3. The teddy bear is in the pool. ______

 4. . Linh is happy now. ______

Lời giải chi tiết:

1. T 2. F 3. F 4. T

1. T

The family is at the pool.  

(Gia đình đang ở hồ bơi.)

2. F

Her teddy bear is yellow.       

(Con gấu bông màu vàng.)

3. F

The teddy bear is in the pool.  

(Con gấu bông ở trong hồ bơi.)

4. T

Linh is happy now.  

(Linh bây giờ rất vui.)

Bài 4

4. Do you go on vacation with your family?

(Bạn có đi nghỉ mát với gia đình bạn không?)

Lời giải chi tiết:

Yes, I do. I go on vacation with my family at Vung Tau beach.

(Đúng vậy. Tôi đi nghỉ mát với gia đình ở bãi biển Vũng Tàu.)

Quảng cáo
close