Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson Four trang 25 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Point and say the words that begin with e and f. 3. Listen and circle.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


Ee – egg (trứng)

Ee – elephant (con voi)

Ff – fan (cây quạt)

Ff – fig (quả sung)

Bài 2

2. Point and say the words that begin with e and f.

(Chỉ vào và đọc những từ bắt đầu bằng chữ cái e và f.)

Lời giải chi tiết:

fan (cây quạt) - fig (quả sung)egg (trứng) - elephant (con voi)


Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. /e/ - egg (quả trứng)

2. /f/ - fan (cái quạt)

3. /f/ - fig (quả sung)

4. /e/ - egg (quả trứng)

5. /e/ - elephant (con voi)

6. /f/ - fan (cái quạt)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Let’s talk! 

(Chúng ta cùng nói!)

This is an elephant.

(Đây là một con voi.)


Quảng cáo
close