Ngữ pháp Unit 1 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Tính từ sở hữu "my" và "your". Nói vật gì đó là của ai.

Quảng cáo

1. Tính từ sở hữu myyour

Quảng cáo
decumar

Trong bài này chúng ta học về 2 tính từ sở hữu:

my: của tôi

your: của bạn

Tính từ sở hữu đứng trước danh từ trong câu, thể hiện quyền sở hữu của ai đó.  

Ví dụ:

my cat (chú mèo của tôi)

your car (xe ô tô của bạn)

2. Nói vật nào là của ai

Để nói vật nào thuộc quyền sở hữu của ai, chúng ta có cấu trúc:

This is + my/your + danh từ. (Đây là …. của tôi/của bạn.)

Ví dụ:

This is my bag. (Đây là cái túi của tôi.)

This is your teddy bear. (Đây là con gấu bông của bạn.)

Quảng cáo
close