Ngữ pháp Unit 10 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Các cấu trúc hỏi và trả lời về việc xin phép ai đó để làm gì một cách lịch sự.

Quảng cáo

Hỏi và trả lời về việc xin phép ai đó để làm gì một cách lịch sự

Để xin phép ai đó làm gì một cách lịch sự, các em sử dụng cấu trúc:

May I + động từ nguyên thể? (Tôi có thể … không?)

Để trả lời, chúng ta có cấu trúc:

Yes, you may. (Được, bạn có thể.)

Hoặc:

No, you may not. (Không, bạn không thể.)

Ví dụ:

1. May I take a photo? (Tôi có thể chụp ảnh không?)

    Yes, you may. (Được, bạn có thể.)

2. May I use this computer? (Tôi có thể dùng chiếc máy vi tính này không?)

    No, you may not. (Không, bạn không thể.)

*Mở rộng: Các em cũng có thể sử dụng cấu trúc này với các chủ ngữ khác.

Ví dụ:

1. May we draw a picture? (Bọn em có thể vẽ tranh không ạ?)

    No, you may not. (Không, các em không thể.) 

2. May she go out? (Cô ấy có thể ra ngoài không?) 

    Yes, she may. (Được, cô ấy có thể .) 

Quảng cáo
close