Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 Lesson Four trang 69 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Listen and chant. 3. Read the chant again. Say the words with ai and y. 4. Write and say the words.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


ai – rain (mưa)

ai – train (tàu hỏa)

y – fly(bay)

Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)


I can’t fly in the sky. (Tôi không thể bay trong bầu trời.)

I’m a train in the rain. (Tôi là tàu hỏa trong cơn mưa.)

I can’t fly in the sky. (Tôi không thể bay trong bầu trời.)

I’m a train, not a plane. (Tôi là tàu hỏa, không phải máy bay.)

Bài 3

3. Read the chant again. Say the words with ai and y.

(Đọc lại phần đọc theo nhịp. Nói các từ có chứa ai và y.)

Bài 4

4. Write and say the words.

(Viết và nói các từ.)

Lời giải chi tiết:

1. rain (mưa)

2. fly (bay)

3. sky (bầu trời)

4. train (tàu hỏa)

Let's talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

 This is my train. (Đây là chiếc tàu hỏa của tôi.)

Quảng cáo
close