Ngữ pháp Unit 5 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Các cấu trúc hỏi và đáp về việc ai đó thích ăn gì.

Quảng cáo

Hỏi ai đó có thích loại đồ ăn nào đó không

Để hỏi xem ai đó có thích loại đồ ăn nào đó không, chúng ta có cấu trúc:

Do you like + danh từ? (Bạn có thích … không?)

Để trả lời, các em có thể dùng các cấu trúc:

Yes, I do. (Có, mình thích.)

No, I don’t. (Không, mình không thích.)

Ví dụ:

1. Do you like bread? (Bạn có thích bánh mì không?)

    Yes, I do. (Có, mình thích.)

2. Do you like fish? (Bạn có thích cá không?)

    No, I don’t. (Không, mình không thích.)

*Mở rộng: Chúng ta có dạng chung nhất của cấu trúc này như sau:

Hỏi: Do/Does + S + like + N/V-ing? (… có thích …. không?)

Đáp:

Yes, S + do/does. (Có, … thích.)

No, S + don’t, doesn’t. (Không, …. không thích.)

Tùy thuộc vào chủ ngữ (S) của câu mà trợ động từ (do/does) sẽ thay đổi. Cụ thể:

-  I, we, you, they, danh từ số nhiều, 2 tên riêng trở lên: dùng do

- He, she, it, danh từ số ít, 1 tên riêng duy nhất: dùng does

Ngoài hỏi về đồ ăn, các em cũng có thể dùng cấu trúc này hỏi về những sở thích khác.

Vi dụ:

1. Do they like tomatoes? (Họ có thích cà chua không?)

   No, they don’t. (Không, họ không thích.)

2. Does she like cycling? (Cô ấy có thích đạp xe không?)

   Yes, she does. (Có, cô ấy thích.)

3. Do Matt and Jake like running? (Matt và Jake có thích chạy không?)

    Yes, they do. (Có, họ thích.)

4. Does your cat like fish? (Chú mèo của bạn có cá không?)

    Yes, it does. (Có, nó thích lắm.)

Quảng cáo
close