Từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Từ vụng về chủ đề các hoạt động.

Quảng cáo

UNIT 8. I’M DANCING WITH MY DAD.

 

(Tớ đang nhảy cùng bố.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Quảng cáo
close