Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson Four trang 47 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Point and say the words that begin with k, l and m. 3. Listen and circle.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)


Kk – kite (con diều)

Ll – lion (con sư tử)

Mm – mo(mẹ)

Bài 2

2. Point and say the words that begin with k, l and m.

(Chỉ vào và đọc những từ bắt đầu bằng chữ cái k, l và m.)

Lời giải chi tiết:

lion (con sư tử) - mom(mẹ)kite (con diều)

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


Let's talk!

Let’s talk! (Chúng ta cùng nói!)

This is my kite. (Đây là con diều của tôi.)

Quảng cáo
close