Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Từ vựng về chủ đề động vật.

Quảng cáo

UNIT 4. I LIKE MONKEYS!

 

(Mình thích những chú khỉ!) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Quảng cáo
close