Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson Five trang 58 Family and Friends

1. Look at the picture. Where are the people? 2. Listen and read. 3. Read again. Write the correct word.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Reading (Phần đọc hiểu)

1. Look at the picture. Where are the people?

(Nhìn vào hình. Mọi người ở đâu?)


Lời giải chi tiết:

- The people are at the bus station. 

   (Mọi người đang ở trạm xe buýt.)

Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


At the bus station (Ở trạm xe buýt)

I’m looking at the people. (Tôi đang nhìn mọi người.)

Some are short. Some are tall. (Một số thì thấp. Một số thì cao.)

Some have big bags. (Một số có những cái túi to.)

Some have small. (Một số có túi nhỏ.)

Yellow, green, and blue shirts…(Áo sơ mi màu vàng, màu xanh lá, và màu xanh.)

And pink, red, orange, too. (Và cũng có cả áo sơ mi màu hồng, màu đỏ, màu cam.)

I’m wearing pink. (Tôi đang mặc màu hồng.)

My brother’s wearing blue. (Anh trai của tôi mặc màu xanh.)

Câu 3

3. Read again. Write the correct word.

(Đọc lại lần nữa. Viết từ thích hợp.)


Lời giải chi tiết:

1. They are at the bus station. (Họ đang ở trạm xe buýt.)

2. The people are short and tall. (Người thì thấp và cao.)

3. Some bags are big. Some are small. (Một số cái túi thì to. Một số cái túi nhỏ.)

4. The shirts are yellow, green, and blue. (Áo sơ mi màu vàng, màu xanh lá, màu xanh.)

Quảng cáo
close