Tiếng Anh lớp 3 Starter Lesson Six trang 9 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Look and say. 3. Listen and do.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat.

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Sit down. (Ngồi xuống.)

Stand up. (Đứng lên.)

Open your books. (Mở sách ra.)

Close your books. (Đóng sách lại.)

Don’t talk. (Không nói chuyện.)

Bài 2

2. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Sit down, please. (Mời em ngồi xuống.)

Don’t talk, please. (Xin đừng nói chuyện.)

Stand up, please. (Mời em đứng lên.)

Open your books, please. (Mời em mở sách ra.)

Close your books, please. (Mời em đóng sách lại.)

Bài 3

3. Listen and do.

(Nghe và làm theo.)


Quảng cáo
close