Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson Four trang 35 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Point and say the words that begin with g and h. 3. Listen and circle.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Gg – gift (quà)

Gggoat (con dê)

Hhhat (cái nón)

Hhhamster (chuột đuôi cụt)

Bài 2

2. Point and say the words that begin with g and h.

(Chỉ vào và đọc những từ bắt đầu bằng chữ cái g và h.)

Lời giải chi tiết:

goat (con dê) - hat (cái nón)hamster (chuột đuôi cụt) - gift (quà tặng)

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Hh – Hamster (chuột đuôi cụt)

2. Gg – Goat (con dê)

3. Gg – Gift (món quà)

4. Hh – Hat (cái mũ)

5. Gg – Goat (con dê)

6. Hh – Hamster (chuột đuôi cụt)

Lời giải chi tiết:

Let's talk!

Let’s talk! 

(Chúng ta cùng nói!)

This is my hat. (Đây là cái nón của tôi.)

Quảng cáo
close