Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson Five trang 36 Family and Friends

1. Look at the picture. Talk about the animal. 2. Read and listen to the poem. 3. Read again. Write T (True) or F (False).

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Reading (Đọc)

1. Look at the picture. Talk about the animal.

(Hãy nhìn vào bức tranh. Nói về con vật.)

Lời giải chi tiết:

- Here’s an elephant. It’s big and gray. It has two big ears and a long nose.

  (Đây là 1 con voi. Nó to và màu xám. Nó có 2 cái tai to và 1 cái mũi dài.)

Bài 2

2. Read and listen to the poem.

(Đọc và nghe bài thơ.)

Saying “Hello!” (Nói “Xin chào!”)

I’m big and gray. I have two big ears. (Tôi to và có màu xám. Tôi có 2 cái tai to.)

I have a long, gray nose. Can you see it here? (Tôi có 1 cái mũi màu xám dài. Bạn có thể thấy nó tại đây?)

 

So what am I? Do you know? (Vậy tôi là ai? Bạn có biết không?)

I’m an elephant! I’m saying “Hello!” (Tôi là con voi! Tôi đang nói “Xin chào!”) 

A big, gray elephant saying “Hello!” (Một con voi xám to lớn đang nói “Xin chào!”)

Bài 3

3. Read again. Write T (True) or F (False).

(Đọc lại lần nữa. Viết T (Đúng) hoặc F (Sai).

1. The elephant is big. T

2. The elephant has two hands. _______

3. The elephant is black and white. _______

4. The elephant has a long nose. _______

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. F

4. T

1. T

The elephant is big.  (Con voi to.)

2. F

The elephant has two hands. (Con voi có 2 bàn tay.)

3. F

The elephant is black and white. (Con voi có màu đen và trắng.)

4. T

The elephant has a long nose. (Con voi có cái mũi dài.)

Quảng cáo
close