Từ vựng Unit 5 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Từ vựng về chủ đề đồ ăn thức uống.

Quảng cáo

UNIT 5. DO YOUR LIKE YOGURT? 

(Cậu có thích sữa chua không?) 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

 

Quảng cáo
close