Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 2 Lesson Two trang 53 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Listen and read. 3. Read again and write the numbers. 4. Make information cards for your favorite insect and bird.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat.

(Nghe  và chỉ. Lặp lại.)


insect (n): côn trùng

feather (n): lông vũ

wing (n): cánh

Bài 2

2. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Wonderful animals (Những loài vật tuyệt vời) 

This animal has six legs. It's an insect. It has two wings. 

(Loài động vật này có 6 chân. Nó là một loài côn trùng. Có có 2 cánh.)

This animal has two wings and two legs. It has feather on its body. 

(Loài động vật này có 2 cánh và 2 chân. Nó có lông vũ trên cơ thể.) 

Bài 3

3. Read again and write the numbers.

(Đọc lại lần nữa và viết số.)

 

Bee: This animal has six legs. It’s an insect. It has two wings.

(Con ong: Con vật này có 6 cái chân. Nó là 1 loài côn trùng. Nó có 2 cánh.)

Bird: This animal has two wings and two legs. It has feathers on its body.

(Con chim: Con vật này có 2 cánh và 2 cái chân. Nó có bộ lông vũ bao phủ khắp thân.)

Lời giải chi tiết:

Bài 4

4. Make information cards for your favorite insect and bird.

(Làm tấm thẻ chứa thông tin về côn trùng và chim bạn yêu thích.)


Lời giải chi tiết:

Quảng cáo
close