Ngữ pháp Unit 8 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Các cấu trúc hỏi và đáp về việc ai đó đang làm gì.

Quảng cáo

Hỏi và trả lời về việc ai đó đang làm gì

Để hỏi xem ai đó đang làm gì, chúng ta có cấu trúc:

What + to be + S + doing? (… đang làm gì vậy?)

Để trả lời, các em sử dụng cấu trúc:

S + to be + V-ing. (… đang …)

Động từ to be sẽ  thay đổi theo chủ ngữ (S) trong câu. Cụ thể:

- I + am

- He, she, it, danh từ số ít, 1 tên riêng duy nhất + is

- We, you, they, danh từ số nhiều, 2 tên riêng trở lên + are

Ví dụ:

1. What are you doing? (Cậu đang làm gì vậy?)

    I’m reading a book. (Mình đang đọc sách.)

2. What is she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

    She is cooking. (Cô ấy đang nấu ăn.)

3. What are Matsuda and Hagiwara doing? (Matsuda và Hagiwara đang làm gì vậy?)

    They are washing the car. (Họ đang rửa xe ô tô.) 

Quảng cáo
close