Ngữ pháp Unit 12 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Các cấu trúc xác định một hoặc nhiều đồ vật.

Quảng cáo

Xác định một hoặc nhiều đồ vật

Để chỉ định hoặc xác định một hay nhiều vật nào đó, chúng ta sử dụng This/That/These/Those. Cụ thể:

 

Số ít

Số nhiều

Ở gần

This

These

Ở xa

That

Those

Chúng ta có các cấu trúc sau:

This is + a/an/tính từ sở hữu + danh từ số ít (Đây là một…): dùng để xác định những danh từ số ít, ở gần

That is + a/an/ tính từ sở hữu + danh từ số ít (Kia là một...):dùng để xác định những danh từ số ít, ở xa

These are + some/many/tính từ sở hữu/… + danh từ số nhiều ây là những ....): dùng để xác định những danh từ số nhiều, ở gần

Those are + some/many/tính từ sở hữu/… + danh từ số nhiều (Kia là những ...): dùng để xác định những danh từ số nhiều, ở xa

Ví dụ:

This is a dog. (Đây là một chú cún.)

That is my notebook. (Kia là cuốn sổ ghi của tôi.)

These are tomatoes. (Đây là những quả cà chua.)

Those are your cookies. (Kia là những chiếc bánh quy của bạn đấy.)

Quảng cáo
close