Từ vựng Unit 2 Tiếng Anh 3 Family and Friends

Từ vựng về chủ đề đồ dùng học tập.

Quảng cáo

UNIT 2. THAT IS HIS RULER. 

 

(Kia là thước của cậu ấy.) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Quảng cáo
close