Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson One trang 76 Family and Friends

1. Listen, point and repeat. 2. Listen and chant. 3. Listen and read.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)


Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)


listen to an audio guide : nghe thuyết minh trên máy

take a photo : chụp ảnh

draw a picture : vẽ tranh

visit the gift shop : đi đến cửa hàng quà tặng

Bài 3

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


1. Welcome to the museum!

    (Chào mừng bạn đến viện bảo tàng!)

    May I listen to an audio guide?

    (Em có thể nghe thuyết minh trên máy được không cô?)

    Yes, you may.

    (Được, em có thể.)

2. May I take a photo?

   (Cháu có thể chụp ảnh được không ạ?)

    No, you may not.

   (Không, không thể chụp.)

3. May I draw a picture?

   (Cháu có thể vẽ một bức tranh được không ạ?)

    Yes, you may.

   (Được, cháu có thể.)

4. This is for you.

   (Đây cho bạn này!)

    Thanks, Tim! 

   (Cám ơn, Tim.)

Quảng cáo
close