Tiếng Anh lớp 3 Unit 2 Lesson Three trang 18 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Listen and sing. 3. Sing and do.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat.

(Nghe  và chỉ. Lặp lại.)


bag: cặp, túi

door: cửa

window: cửa sổ

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)


Bài 3

3. Sing and do.

(Hát và làm theo.)

Clean up, clean up! (Dọn sạch, dọn sạch!)

Clean up, clean up, (Dọn sạch, dọn sạch!)

It’s time to go home. (Đã đến giờ về nhà!)

Is this his pen? (Đây có phải bút mực của anh ấy không?)

Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)

And this is his bag, too. (Và đây cũng là cặp của anh ấy.)

Is this her book? (Đây có phải quyển sách của cô ấy?)

No, it isn’t. (Không, không phải.)

But this is her eraser. (Nhưng đây là cục tẩy của cô ấy.)

Close the window, open the door, (Đóng cửa sổ lại, mở cửa ra,)

It’s time to go home. (Đã đến giờ về nhà.)

Quảng cáo
close