Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson Four trang 41 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Point and say the words that begin with i and j. 3. Listen and circle.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Iiink (mực)

Iiill (bệnh)

Jjjelly (thạch, mứt cô đặc)

Jj jacket (áo khoác)

Bài 2

2. Point and say the words that begin with i and j.

(Chỉ vào và đọc những từ bắt đầu bằng chữ cái i và j.)

Lời giải chi tiết:

jacket (áo khoác) - ink (mực)jelly (thạch, mứt cô đặc) - ill (bệnh)

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


Let's talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

Do you like jelly? (Bạn có thích mứt cô đặc không?)

Quảng cáo
close