Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson Four trang 41 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Point and say the words that begin with i and j. 3. Listen and circle.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Ii – ink (mực)

Iiill (bệnh)

Jjjelly (thạch, mứt)

Jj jacket (áo khoác)

Bài 2

2. Point and say the words that begin with i and j.

(Chỉ vào và đọc những từ bắt đầu bằng chữ cái i và j.)

Lời giải chi tiết:

jacket (áo khoác) - ink (mực)jelly (thạch, mứt) - ill (bệnh)

Bài 3

3. Listen and circle.

(Nghe và khoanh tròn.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Jj – jelly (thạch,mứt)

2. Ii – ink (mực)

3. Jj – jelly (thạch, mứt)

4. Jj – jacket (áo khoác)

5. Ii – ill (ốm)

6. Ii –  ink (mực)

Lời giải chi tiết:

Let's talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

Do you like jelly? (Bạn có thích mứt không?)

Quảng cáo
close