Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson Six trang 81 Family and Friends

1. Listen and say the number. 2. Look at the picture again. Ask and answer. 3. Think of a museum you like. Complete the sentences.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listening (Phần nghe)

1. Listen and say the number.

(Nghe và nói số.)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

May I visit the gift shop? (Con có thể đi thăm cửa hàng quà lưu niệm không ạ?)

May I listen to the audio guide? (Con có thể nghe băng hướng dẫn không ạ?)

May I draw a picture? (Con có thể vẽ tranh không ạ?)

Lời giải chi tiết:

1. May I draw a picture? (Con có thể vẽ tranh không ạ?)

2. May I visit the gift shop? (Con có thể đi thăm cửa hàng quà lưu niệm không ạ?)

3. May I listen to the audio guide? (Con có thể nghe băng hướng dẫn không ạ?)

Bài 2

Speaking (Phần nói)

2. Look at the picture again. Ask and answer.

(Nhìn lại bức tranh một lần nữa. Hỏi và trả lời.)

May I draw a picture? (Tôi có thể vẽ tranh không?) 

Yes, you may. (Được, bạn có thể.) 

Phương pháp giải:

- May I ____ ? (Tôi có thể ____ được không?)

  Yes, you may. (Được, bạn có thể.)

  No, you may not. (Không, bạn không thể.)

Lời giải chi tiết:

- May I draw a picture? (Tôi có thể vẽ một bức tranh được không?)

  Yes, you may. (Được, bạn có thể.)

- May I listen to an audio guide? (Tôi có thể nghe băng hướng dẫn được không?)

  Yes, you may. (Được, bạn có thể.)


Câu 3

Writing (Phần viết)

3. Think of a museum you like. Complete the sentences.

(Viết về những điều bạn và bạn của bạn có thể làm.)

My favorite museum is _______.

The muse um is in ________.

I like the ________.

The ________ is great.

The museum is open _________.


Lời giải chi tiết:

My favorite museum is “War Remnants Museum”.

 (Bảo tàng mà tôi yêu thích là “Bảo tàng chứng tích chiến tranh”.)

The museum is in Ho Chi Minh city.

  (Bảo tàng ở thành phố Hồ Chí Minh.)

I like the photos about the war.

(Tôi rất thích những tấm ảnh về chiến tranh.)

The museum is great!

(Bảo tàng thật tuyệt!)

The museum is open at 7:30 a.m.

(Mở tàng mở cửa lúc 7 giờ 30 sáng.)

Quảng cáo
close