Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson Two trang 23 Family and Friends

1. Listen to the story again. 2. Listen and say. 3. Look, say and write. Let’s talk!

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Listen to the story again.

(Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)

Lời giải chi tiết:

1. Let’s find Mom! (Hãy tìm mẹ nào!)

2. Look. This is her book. (Nhìn kìa. Đây là sách của mẹ.)

    Where is your brother? (Em trai đâu?)

    Oh. It’s his teddy bear. (Ồ. Đây là con gấu bông của em ấy.)

 3. Their bags are here. (Túi của họ đều ở đây.)

    Where are they? (Họ đi đâu rồi?)

4. Our ice cream! Thank you, Mom and Dad! (Kem của chúng con! Cám ơn mẹ và bố!)

    Oh, no. My ice cream is on its face! (Ồ, không. Kem của con dính lên trên mặt gấu bông mất rồi!)

2. Listen and say.

(Nghe và nói.)

- The ice cream is on its face.

(Kem dính trên mặt của gấu bông.)

- Their bags are under the slide.

(Túi của họ ở dưới cầu trượt.)

- Our toys are in the kitchen.

(Đồ chơi của chúng tôi ở trong bếp.)

3. Look, say and write.

(Nhìn, nói và viết.)

Phương pháp giải:

in: ở trong

on: ở trên

under: ở dưới


Lời giải chi tiết:

1. Their kite is on slide. (Con diều của họ ở trên cầu trượt.)

2. Its hat is in the bag. (Cái nón của nó ở trong cái túi.)

3. Her book is on the chair. (Quyển sách của cô ấy ở trên cái ghế.)

4. Our car is under the tree. (Ô tô của chúng tôi ở dưới cái cây.)    

Let’s talk! 

(Chúng ta cùng nói!)


 This is our mom. (Đây là mẹ của chúng tôi.)

Quảng cáo
close