Tiếng Anh lớp 3 Unit 11 Lesson Two trang 83 Family and Friends

1. Listen to the story again. 2. Listen and say. 3. Look and say. 4. Look again and write.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the story again.

(Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)


Bài 2

2. Listen and say.

(Nghe và nói.)


*Let’s learn! (Hãy học nào!)

- There’s a doll on the rug. (Có 1 con búp bê trên thảm.)

- There are some toys in the cabinet.(Có một vài món đồ chơi ở trong tủ.)

- There are a lot of books under the bed.(Có nhiều quyển sách ở dưới giường.)

Bài 3

3. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. There’s a doll on the cabinet. (Có 1 con búp bê ở trên tủ.)

2. There are some pillows on the bed. (Có một vài cái gối ở trên giường.)

3. There are a lot of books on the shelf. (Có nhiều quyển sách ở trên kệ.)

4. There are a lot of balls on the rug. (Có nhiều trái banh ở trên thảm.)

5. There is a blanket on the bed. (Có 1 cái chăn ở trên giường.)

Bài 4

4. Look again and write.

(Nhìn lại và viết.)

 There’s             There are

 
 

1. There’s a doll on the cabinet.

2. ______ some pillows on the bed.

3.  ______ a lot of books on the shelf.

4. ______ a lot of balls on the rug.

5. ______ a blanket on the bed.

Phương pháp giải:

- There’s + số ít                      (Có ___.)

- There are + số nhiều.            (Có ___.)

Lời giải chi tiết:

1. There’s a doll on the cabinet.

    (Có 1 con búp bê ở trên tủ.)

2. There are some pillows on the bed.

    (Có một vài cái gối ở trên giường.)

3. There are a lot of books on the shelf.

    (Có nhiều quyển sách ở trên kệ.)

4. There are a lot of balls on the rug.

    (Có nhiều trái banh ở trên thảm.)

5. There’s a blanket on the bed.

    (Có 1 cái chăn ở trên giường.)

Let's talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

There are some pillows on the bed. (Có một vài cái gối ở trên giường.)

Quảng cáo
close