Tiếng Anh lớp 3 Unit 5 Lesson Two trang 39 Family and Friends

1. Listen to the story again. 2. Listen and say. 3. Look and say. 4. Write.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the story again.

(Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)Bài 2

2. Listen and say.

(Nghe và nói.)

*Let’s learn! (Hãy học nào!)

- Do you like yougurt?  (Bạn có thích sữa chua không?)

 Yes, I do(Vâng, tôi thích.)

- Do you like yougurt?  (Bạn có thích cà rốt không?)

   No, I don’t.  (Không, tôi không thích.)

Bài 3

3. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. Do you like meat? (Bạn có thích thịt không?)

    No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

2. Do you like rice? (Bạn có thích cơm không?)

    Yes, I do. ( Vâng, tôi thích.)

3. Do you like ice cream? (Bạn có thích kem không?) 

    Yes, I do. (Vâng, tôi thích.)

4. Do you like yogurt? (Bạn có thích sữa chua không?)

    Yes, I do. (Vâng, tôi thích.)

5. Do you like bread? (Bạn có thích bánh mì không?)

     Yes, I do. (Vâng, tôi thích.)

6. Do you like carrots? (Bạn có thích cà rốt không?)

    No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Bài 4

4. Write.

(Viết.)

Do you like bread? (Bạn có thích bánh mì không?)

No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Lời giải chi tiết:

2. Do you like carrots? (Bạn có thích cà rốt không?)

    Yes, I do. (Vâng, tôi thích.)

3. Do you like fish? (Bạn có thích cá không?)

    No, I don’t. (Không, tôi không thích.)

Let's talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

I like yogurt. (Tôi thích sữa chua.)

Quảng cáo
close