Tiếng Anh lớp 3 Unit 3 Lesson Three trang 24 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Listen and sing.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe  và chỉ. Lặp lại.)

Here are more people in my family.

(Đây là những người trong gia đình tôi.)

auntdì, cô

uncle: chú, cậu

cousin: anh chị em họ

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)

My family! (Gia đình của tôi!)

My family, my family, (Gia đình của tôi, gia đình của tôi,)

This is me with my family. (Đây là tôi cùng với gia đình mình.)


This is my family. (Đây là gia đình tôi.)

Look at my cousin, my aunt, (Nhìn họ hàng của tôi, cô của tôi,)

My uncle, and me. (Chú của tôi và tôi.)


Her dress is green. (Đầm của cô ấy màu xanh lá.)

His pants are brown. (Đầm của cô ấy màu xanh lá.)


And this is me. (Và đây là tôi.)

My T-shirt is white and blue. (Áo sơ mi của tôi màu trắng và xanh.)


My family, my family, (Gia đình của tôi, gia đình của tôi,)

This is me with my family. (Đây là tôi cùng với gia đình mình.)

Quảng cáo
close