Tiếng Anh lớp 3 Unit 8 Lesson Six trang 65 Family and Friends

1. Listen and number. 2. Point, ask and answer. 3. Choose a photo of your Tet holiday and say what you’re doing. 4. Write about your family at Tet. 5. Write ing.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Listening (Phần nghe)

1. Listen and number.

(Nghe và đánh số.)Lời giải chi tiết:

a.

b.

c.

d.


Bài 2

Speaking (Phần nói)

2. Point, ask and answer.

(Chỉ, hỏi và trả lời.)

Phương pháp giải:

What’s he /She doing?       (Anh ấy / Cô ấy đang làm gì?)

He’s / She’s ___ .               (Anh ấy / Cô ấy ___ .)

Lời giải chi tiết:

1. What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì?)

     He’s singing. (Anh ấy đang hát.)

2. What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì?)

    She’s eating. ( Cô ấy đang ăn.)

3. What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì?)

    She’s drinking water. (Cô ấy đang uống nước.)

4. What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì?)

    He’s taking photos. (Anh ấy đang chụp ảnh.)


Bài 3

3. Choose a photo of your Tet holiday and say what you’re doing.

(Chọn một tấm hình chụp vào dịp Tết của bạn và nói bạn đã làm những gì.)


Lời giải chi tiết:

I’m eating and playing with my cousins.

(Tôi ăn và chơi với họ hàng của tôi.)


Bài 4

Writing (Phần viết)

4. Write about your family at Tet.

(Viết về gia đình của bạn khi Tết.)


Lời giải chi tiết:

It’s Tet holiday. My dad is drinking with his friends. My mom is preparing meals. I’m playing with my cousins. We’re happy.

(Đây là kì nghỉ Tết. Bố tôi đi uống với bạn của ông ấy. Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa ăn. Tôi đang chơi với họ hàng. Chúng tôi rất vui vẻ.)

 

Bài 5

5. Write ing.

(Viết ing vào sau mỗi động từ.)


Lời giải chi tiết:

I’m eating some cake. 

(Anh ấy đang ăn một ít bánh.)

She’s drinking water.

(Cô ấy đang uống nước.)

He’s talking with his family at the party.

(Anh ấy đang nói chuyện với gia đình anh ấy ở bữa tiệc.)


Quảng cáo
close