Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson Three trang 56 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat. 2. Listen and sing. 3. Sing and do.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe  và chỉ. Lặp lại.)


T-shirtáo phông, áo thun ngắn tay

dress : đầm

hatnón, mũ

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)


Bài 3

3. Sing and do.

(Nghe và làm theo.)

I’m wearing a hat! (Tôi đang đội nón!)

Look at me! Look at me! (Hãy nhìn tôi! Hãy nhìn tôi!)

I’m wearing a hat! Can you see? (Tôi đang đội nón. Bạn có thấy không?)

My hat is big. My hat is blue. (Nón của tôi to. Nón của tôi màu xanh.)

I’m wearing a hat. Look at me! (Tôi đang đội nón. Hãy nhìn tôi!)


Look at me! Look at me! (Hãy nhìn tôi! Hãy nhìn tôi!)

I’m wearing boots! Can you see? (Tôi đang mang giày bốt. Bạn có thấy không?)

My boots are short. My boots are red. (Giày bốt của tôi thấp. Giày bốt của tôi màu đỏ.)

I’m wearing boots. Look at me! (Tôi đang mang giày bốt. Hãy nhìn tôi!)


Look at me! Look at me! (Hãy nhìn tôi! Hãy nhìn tôi!)

I’m wearing a T-shirt! Can you see? (Tôi đang mặc áo thun. Bạn có thấy không?)

My T-shirt is long. My T-shirt is green. (Áo thun của tôi dài. Áo thun của tôi màu xanh lá.)

I’m wearing a T-shirt. Look at me! (Tôi đang mặc áo thun. Hãy nhìn tôi!

Quảng cáo
close