Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 Lesson Three trang 78 Family and Friends

1. Listen and point. Repeat 2. Listen and sing. 3. Sing and do.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen and point. Repeat

(Nghe  và chỉ. Lặp lại.)


old: cũ

new: mới

great: tuyệt vời

Bài 2

2. Listen and sing.

(Nghe và hát.)Bài 3

3. Sing and do.

(Nghe và làm theo.)

This is a great museum!

(Đây là một viện bảo tàng thật tuyệt)

This is a great museum!

 (Đây là viện bào tàng thật tuyệt!)

Lots to do and see.

 (Có nhiều thứ để làm và xem.)

What a great museum!

 (Thât là một viện bảo tàng tuyệt vời!)

Fun for you and me!

 (Thật vui cho bạn và tôi!)

This is a great museum

 (Đây là viện bào tàng thật tuyệt!)

Old paintings everywhere!

 (Những bức tranh cổ có khắp nơi!)

This is a great museum!

 (Đây là viện bào tàng thật tuyệt!)

New painting over there!

 (Những bức tranh mới ở kia!)

This is a great museum!

 (Đây là viện bào tàng thật tuyệt!)

An audio guide for you!

 (Thuyết trình bằng máy cho bạn nè!)

What a great museum!

 (Thât là một viện bảo tàng tuyệt vời!)

Lots to see and do!

(Có nhiều thứ để xem và làm!)

Quảng cáo
close