Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson Five trang 14 Family and Friends

1. Point to a color and a toy. Say the words. 2. Read and listen to the poem. 3. Read again and write.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Reading (Đọc)

1. Point to a color and a toy. Say the words.

(Chỉ vào 1 màu sắc và 1 đồ chơi. Nói từ đó lên.)


Quảng cáo
decumar

Bài 2

2. Read and listen to the poem.

(Đọc và nghe bài thơ.)


My favorite … (Yêu thích của tôi …)

What’s my favorite toy? (Đồ chơi mà bạn yêu thích là gì?)

My favorite one of all? (Một trong những đồ chơi mà tôi yêu thích?)

My train? My car? (Tàu hỏa? Ô tô?)

No – my yellow ball! (Không phải – quả bóng màu vàng của tôi!)


What’s my favorite color? (Màu sắc mà  bạn yêu thích là gì?)

Yellow, green, or blue? (Màu vàng, màu xanh lá, hay mày xanh dương?)

Is it yellow? Is it green? (Nó có phải là màu vàng không? Nó có phải là màu xanh lá không?)

No – it’s blue! (Không phải – nó là màu xanh dương.)

Nam, age 7 (Nam, 7 tuổi)

Bài 3

3. Read again and write. 

(Đọc lại lần nữa và viết.)

Lời giải chi tiết:

My favorite toy is a ball. 

(Đồ chơi tôi yêu thích là quả bóng.)

My favorite color is green.

(Màu tôi yêu thích là màu xanh lá.)

Quảng cáo
close