Tiếng Anh lớp 3 Unit 7 Lesson Two trang 55 Family and Friends

1. Listen to the story again. 2. Listen and say. 3. Look and say.4. Look again and write.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the story again.

(Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)Bài 2

2. Listen and say.

(Nghe và nói.)


*Let’s learn! (Hãy học nào!)

- I’m wearing a blue skirt.              (Tôi đang mặc chân váy xanh.)

- He’s wearing a yellow shirt.         (Anh ấy đang mặc áo sơ mi vàng.)

- She’s wearing red pants.               (Cô ấy đang mặc quần dài đỏ.)

Bài 3

3. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Lời giải chi tiết:

1. I’m wearing blue jeans.

   (Tôi đang mặc quần bò xanh.)    

2. She’s wearing a black skirt.

   (Bà ấy đang mặc chân váy đen.)

3. He’s wearing a red shirt.

   (Anh ấy đang mặc áo sơ mi đỏ.)

4. She’s wearing a black boots.

   (Cô ấy đang mang đôi ủng đen.)

Bài 4

4. Look again and write.

(Nhìn lại và viết.)

Phương pháp giải:

- He’s / She’s wearing ____ .

  (Anh ấy / Cô ấy đang mặc ___ . )

Lời giải chi tiết:

1. He’s wearing blue jeans.

   (Anh ấy đang mặc quần bò xanh.)    

2. She’s wearing a black skirt.

   (Bà ấy đang mặc chân váy đen.)

3. He’s wearing a red shirt.

   (Anh ấy đang mặc áo sơ mi đỏ.)

4. She’s wearing a black boots.

   (Cô ấy đang mang đôi ủng đen.)

Let's talk!

Let's talk!  (Hãy nói!)

   

I’m wearing a white shirt. (Tôi đang mặc áo sơ mi trắng.)

Quảng cáo
close