Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson Two trang 11 Family and Friends

1. Listen to the story again. 2. Listen and say. 3. Look and say. 4. Write.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the story again.

(Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)


Bài 2

2. Listen and say.

(Nghe và nói.)


- This is my bag. (Đây là cái cặp của tôi.)

- This is your doll. (Đây là búp bê của bạn.)

Bài 3

3. Look and say.

(Nhìn và nói.)

Phương pháp giải:

my: của tôi

your: của bạn

Lời giải chi tiết:

1. This is your ball. (Đây là trái banh của bạn.)

2. This is my bag. (Đây là cái cặp của tôi.)

3. This is your car. (Đây là ô tô của bạn.)

Bài 4

4. Write.

(Viết.)

Phương pháp giải:

my: của tôi

your: của bạn

Lời giải chi tiết:

1. This is your teddy bear. - No.

(Đây là con gấu bông của bạn. - Không phải.)

2. This is your ball. (Đây là quả bóng của bạn.)

3. This is my bag. (Đây là cái cặp của tôi.)

4. This is your doll. (Đây là búp bê của bạn.)

Let's talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

This is my doll. (Đây là búp bê của tôi.)

Quảng cáo
close