Tiếng Anh lớp 3 Starter Lesson Two trang 5 Family and Friends

1. Listen to the story again. 2. Ask and answer. 3. Listen and sing.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen to the story again.

(Nghe lại câu chuyện một lần nữa.)Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 2

2. Ask and answer.

(Hỏi và trả lời.)

- Hello. My name’s Miss Jones.

  (Xin chào. Cô tên là Jones.)

- Hi. My name’s Billy.

  (Em cào cô, em tên Billy.)

Bài 3

3. Listen and sing.

(Nghe và hát.)


Hello, hello! (Xin chào, xin chào!)


Hello, hello! (Xin chào, xin chào!)

How are you? (Bạn có khỏe không?)

I’m fine, thank you. (Tôi khỏe, cảm ơn.)

I’m fine, thank you. (Tôi khỏe, cảm ơn.)


Hello, hello! (Xin chào, xin chào!)

What’s your name? (Bạn tên là gì?)

My name’s ___. (Tôi tên ___.)

That’s my name. (Đó là tên của tôi.)


Goodbye, goodbye. (Tạm biệt, tạm biệt.)

Goodbye to you … (Tạm biệt bạn…)

Quảng cáo
close