Tiếng Anh lớp 3 Unit 9 Lesson One trang 66 Family and Friends

1. Listen, point and repeat. 2. Listen and chant. 3. Listen and read.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1. Listen, point and repeat.

(Nghe, chỉ và lặp lại.)


Bài 2

2. Listen and chant.

(Nghe và đọc theo nhịp.)


play soccer: chơi đá bóng

ride a bike: chạy xe đạp

run: chạy

catch: bắt, chụp

fly: bay

Bài 3

3. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


1. What’s the matter, Billy? (Có chuyện gì vậy, Billy?)

    Look at Rosy. She can ride a bike. (Nhìn chị Rosy kìa. Chị ấy có thể chạy xe đạp.)

2. I can’t ride a bike. (Con không thể chạy xe đạp.)

    I can’t play soccer. (Con không thể đá bóng.)

    Oh, Billy! (Ồ, Billy!)

3. Oh, no! Look at the baby bird. It can’t fly! (Ồ, không! Hãy nhìn con chim non kìa. Nó không thể bay!)

4. Look at Billy. He can run! (Hãy nhìn Billy kìa. Em ấy có thể chạy!)

    And he can catch! (Và em ấy có thể bắt!)

    Good job, Billy! (Giỏi lắm, Billy!)

Quảng cáo
close