Bài 107 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 26, 27 VBT toán 5 bài 107 : Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Video hướng dẫn giải

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m là : ……………

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m là : ……………...

Phương pháp giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m là:

(2,5 × 2,5) × 4 = 25 (m2)

b) Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m là : 

 (2,5 × 2,5) × 6 = 37,5 (m2

Video hướng dẫn giải

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

- Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 6. 

- Diện tích một mặt = diện tích toàn phần : 6.

- Nếu có số a sao cho diện tích một mặt = a × a thì độ dài cạnh của hình lập phương đó là a.

Lời giải chi tiết:

+) Ta có : 4 × 4 = 16. Do đó cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm2 là 4cm.

     Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm2 là :

16 × 6 = 96 (cm2

+) Diện tích một mặt của hình lập phương có cạnh 10cm là :

10 × 10 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 100cm2 là :

100 × 6 = 600 (cm2)

+) Diện tích một mặt của hình lập phương có diện tích toàn phần 24cm2 là : 

24 : 6 = 4 (cm2)

Ta có : 2 × 2 = 4. Do đó cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 4cm2 là 2cm.

Vậy ta có bảng kết quả như sau : 

Video hướng dẫn giải

a) Hình lập phương thứ nhất có cạnh 8cm, hình lập phương thứ hai có cạnh 4cm. Tính diện tích xung quanh của mỗi hình lập phương.

b) Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai ?

Phương pháp giải:

- Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng diện tích một mặt nhân với 4.

- Muốn tìm diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai ta lấy diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất chia cho diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất là :

(8 × 8) × 4 = 256 (cm2)

Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai là :

(4 × 4) × 4 = 64 (cm2)

b) Diện tích xung quanh của hình lập phương thứ nhất gấp diện tích xung quanh của hình lập phương thứ hai số lần là :

256 : 64 = 4 (lần) 

                    Đáp số : a) 256cm2; 64cm2 ;

                 b) 4 lần.

Loigiaihay.com

 • Bài 108 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 27 VBT toán 5 bài 108 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 109 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 28, 29 VBT toán 5 bài 109 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 110 : Thể tích của một hình

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 30, 31 VBT toán 5 bài 110 : Thể tích của một hình với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 111 : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 31, 32 VBT toán 5 bài 111 : Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 112 : Mét khối

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 32, 33 VBT toán 5 bài 112 : Mét khối với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close