Bài 151 : Phép trừ

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài 151 : Phép trừ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

a)

\(b) \;\displaystyle{{12} \over {19}} - {7 \over {19}}=...\)                      \(\displaystyle{9 \over {14}} - {2 \over 7}=...\)                     \(\displaystyle2 - {3 \over 4}=...\)

\(c)  \;\displaystyle5 - 1,5 - 1{1 \over 2}=...\)  

Phương pháp giải:

- Muốn trừ hai số tự nhiên ta đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thì thẳng cột với nhau, sau đó trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

- Muốn trừ hai số thập phân ta làm như sau :

+ Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột với nhau.

+ Trừ như trừ các số tự nhiên.

+ Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

- Muốn trừ hai phân số khác mẫu số ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi trừ hai phân số sau khi quy đồng.

Lời giải chi tiết:

a)

b) \(\displaystyle{{12} \over {19}} - {7 \over {19}} = {{12 - 7} \over {19}} = {5 \over {19}}\) 

 \(\displaystyle{9 \over {14}} - {2 \over 7} = {9 \over {14}} - {4 \over 14} = {5 \over {14}}\)

 \(\displaystyle2 - {3 \over 4} = {8 \over 4}- {3 \over 4} = {5 \over 4}\)

c) \(\displaystyle5 - 1,5 - 1{1 \over 2} = 5 - 1,5 - 1,5 \)\(= 3,5 - 1,5 = 2\)

Bài 2

Tìm \(x\) :

\(a)\;\displaystyle x + 4,72 = 9,18\)                                  \(b)\;\displaystyle x - {2 \over 3} = {1 \over 2}\)

\(c) \;\displaystyle 9,5 – x = 2,7\)                                        \(d) \;\displaystyle{4 \over 7} + x = 2\)

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một xã có 485,3ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa là 289,6ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa của xã đó.

Phương pháp giải:

- Tính diện tích đất trồng hoa = diện tích trồng lúa – 289,6ha

- Tổng diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa = diện tích trồng lúa + diện tích đất trồng hoa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Trồng lúa: 485,3ha

Trồng hoa: ít hơn diện tích đất trồng lúa 289,6ha

Cả hai: ... ha?

Bài giải

Diện tích trồng hoa là :

485,3 – 289,6 = 195,7 (ha)

Diện tích đất trồng hoa và trồng lúa là :

485,3 + 195,7 = 681 (ha)

Đáp số : 681ha.

Bài 4

Tính bằng hai cách khác nhau :

\(72,54 – (30,5 + 14,04)\)

Phương pháp giải:

Cách 1 : Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2 : Áp dụng công thức : \(a-(b+c)=a-b-c=a-c-b\).

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com

 • Bài 152 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92, 93 VBT toán 5 bài 152 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 153 : Phép nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 93, 94 VBT toán 5 bài 153 : Phép nhân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 154 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài 154 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 155 : Phép chia

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 96, 97 VBT toán 5 bài 155 : Phép chia với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 156 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 97, 98 VBT toán 5 bài 156 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close