Bài 170 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 124, 125 VBT toán 5 bài 170 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính :

\(b)\) \(\displaystyle{5 \over 9} \times {{12} \over {25}}\)                            \(\displaystyle{{12} \over {11}}:{{36} \over {55}}\)

    \(\displaystyle{9 \over {55}} \times 22\)                           \(\displaystyle{{144} \over 7}:36\)

Phương pháp giải:

- Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép nhân hoặc phép chia số thập phân.

- Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

- Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

\(b)\) \(\displaystyle{5 \over 9} \times {{12} \over {25}}  =\dfrac{5\times 12}{9\times 25 } =\dfrac{5\times4 \times 3 }{3\times 3 \times 5 \times 5} \)\(=\dfrac{4}{15}\)

\(\displaystyle{{12} \over {11}}:{{36} \over {55}} = \dfrac{12}{11}\times  \dfrac{55}{36}\)\( =\dfrac{12\times 55}{11\times 36} \)\( =\dfrac{12\times 11 \times 5}{11\times 12 \times 3} =\dfrac{5}{3 }\)

\(\displaystyle{9 \over {55}} \times 22=  \dfrac{9\times 22}{55}= \dfrac{9\times 11 \times 2}{11 \times 5}\)  \(=\dfrac{18}{5}\)

\(\displaystyle{{144} \over 7}:36=\dfrac{144}{7}\times \dfrac{1}{36}=\dfrac{144\times 1}{7 \times 36}\)\(=\dfrac{36\times 4\times 1}{7 \times 36}=\dfrac{4}{7}\) 

Bài 2

Tìm \(\displaystyle x\) :

Phương pháp giải:

Áp dụng các quy tắc:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Diện tích đất trồng trọt của một huyện là 7200ha, trong đó có 55% diện tích đất trồng lúa, 30% diện tích đất trồng chè và cây ăn quả, còn lại là đất trồng hoa. Tính diện tích đất trồng hoa của huyện đó.

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích đất trồng lúa, trồng chè và cây ăn quả theo quy tắc:

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B  nhân với a rồi chia cho 100.

- Diện tích đất trồng hoa = Diện tích đất trồng trọt của  huyện \(-\) diện tích đất trồng lúa \(-\) diện tích đất trồng chè và cây ăn quả.

Lời giải chi tiết:

Diện tích đất trồng lúa là :

\(7200 : 100 ⨯ 55 = 3960\; (ha)\)

Diện tích đất trồng chè và cây ăn quả là :

\(7200 : 100 ⨯ 30 = 2160\; (ha)\)

Diện tích đất trồng hoa là :

\(7200 – 3960 – 2160 = 1080\; (ha)\)

                      Đáp số : \(1080ha.\)

Bài 4

Một quán bán hàng ăn trong buổi sáng thu được 600 000 đồng. Tính ra đã được lãi 25% so với số tiền vốn bỏ ra. Hỏi tiền vốn là bao nhiêu đồng ?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức:  tiền bán = tiến vốn + tiền lãi.  

Lời giải chi tiết:

Coi số tiền vốn bỏ ra là \(100\%\).

Tiền bán hàng ăn chiếm số phần trăm so với tiền vốn là:

\(100\% + 25\% = 125\% \)

Số tiền vốn bỏ ra là :

\(600000 : 125 \times 100 = 480\;000\) (đồng)

                            Đáp số : \(480 \;000\) đồng.

Loigiaihay.com

 • Bài 171 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 126, 127 VBT toán 5 bài 171 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 172 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 128, 129 VBT toán 5 bài 172 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 173 : Luyện tập chung

  Giải bài tập phần 1, 2 trang 130, 131 VBT toán 5 bài 173 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 174 : Luyện tập chung

  Giải bài tập phần 1, 2 trang 132, 133 VBT toán 5 bài 174 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 175 : Tự kiểm tra

  Giải bài tập phần 1, 2 trang 134, 135 VBT toán 5 bài 175 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close