Bài 16 : Ôn tập và bổ sung về giải toán

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 21 VBT toán 5 bài 16 : Ôn tập và bổ sung về giải toán với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Mua 6m vải hết 90 000 đồng. Hỏi mua 10 mét vải như thế hết bao nhiêu tiền ?

Tóm tắt:

6m:       90 000 đồng

10m:      ........... đồng?

Phương pháp giải:

Giải bài toán đã cho theo phương pháp "rút về đơn vị":

- Tìm số tiền mua \(1m\) vải = số tiền mua \(6m\) vải \(:6\).

- Tìm số tiền mua \(10m\) vải = số tiền mua \(1m\) vải \(\times 10\).

Lời giải chi tiết:

Số tiền mua 1m vải là :

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số tiền mua 10m vải là :

15000 x 10 = 150000 (đồng) 

                                 Đáp số: 150 000 đồng.

Bài 2

Có 100 cái bánh dẻo chia đều vào 25 hộp bánh. Hỏi 6 hộp bánh dẻo như thế có bao nhiêu cái bánh dẻo ?

Tóm tắt:

25 hộp : 100 cái bánh

6 hộp :   ... cái bánh ?

Phương pháp giải:

Giải bài toán đã cho theo phương pháp "rút về đơn vị":

- Tìm số cái bánh có trong 1 hộp = số cái bánh trong 25 hộp : 25.

- Tìm số cái bánh có trong 6 hộp = số cái bánh có trong 1 hộp × 6.

Lời giải chi tiết:

Số cái bánh dẻo có trong 1 hộp là :

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số cái bánh dẻo có trong 6 hộp là :

4 × 6 = 24 (cái bánh) 

                                   Đáp số: 24 cái bánh.

Bài 3

Một đội trồng cây, trung bình cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi trong 21 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây?

Phương pháp giải:

Giải bài toán đã cho theo phương pháp "tìm tỉ số": 

- Tìm tỉ số giữa 21 ngày và 7 ngày.

- 21 ngày gấp 7 ngày bao nhiêu lần thì số cây trồng được trong 21 ngày cũng gấp số cây trồng được trong 7 ngày bấy nhiêu lần.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt :

7 ngày   : 1000 cây

21 ngày : ... cây ?

Cách giải :

21 ngày gấp 7 ngày số lần là :

21 : 7 = 3 (lần)

Số cây đội đó trồng được trong 21 ngày là :

1000 x 3 = 3000 (cây)

                                        Đáp số: 3000 cây.

Bài 4

Số dân ở một xã hiện nay có 5000 người.

a) Với mức tăng hàng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) Nếu hạ mức tăng hàng năm xuống là cứ 1000 người  chỉ tăng thêm 15 người thì một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người ?

Phương pháp giải:

Có thể giải bài toán bằng phương pháp "tìm tỉ số":

- Tìm tỉ số giữa 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tăng lên = 21 ×  tỉ số giữa 5000 người và 1000 người.

- Tìm số người tăng lên =  15 ×  tỉ số giữa 5000 người và 1000 người.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

a) 1000 người:   tăng 21 người

    5000 người:   tăng ... người ?

b) 1000 người:   tăng 15 người

    5000 người:   tăng ... người ?

Bài giải

a) 5000 người gấp 1000 người số lần là :

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã đó tăng thêm sau 1 năm là :

21 × 5 = 105 (người)

b) Số dân của xã đó tăng thêm sau 1 năm là :

15 × 5 = 75 (người)

                                 Đáp số: a) 105 người ;

                                               b) 75 người.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close