Bài 47 : Tự kiểm tra

Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 59, 60 VBT toán 5 bài 47 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần 1

Video hướng dẫn giải

Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1. Trong các số: 512,34; 432,15; 235,41; 423,51 số có chữ số 5 ở hàng phần trăm là:

A. 512,34                                                 

B. 432,15

C. 235,41                                                 

D. 423,51

Phương pháp:

Các chữ số ở bên trái dấu phẩy theo thứ tự từ phải sang trái lần lượt thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, ...

Các chữ số ở bên phải dấu phẩy theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt thuộc hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn, hàng phần chục nghìn, ...

Cách giải :

Số có chữ số 5 ở hàng phần trăm là 432,15.

Chọn B

2. Viết \(\displaystyle {3 \over {10}}\) dưới dạng số thập phân được:

A. 3,0                                                       

B. 0,03

C. 30,0                                                     

D. 0,3

Phương pháp:

Dựa vào cách chuyển đổi : \(\displaystyle {1 \over {10}} = 0,1\).

Cách giải :

Ta có : \(\displaystyle {3 \over {10}} = 0,3\).

Chọn D

3. Số bé nhất trong các số: 8,25; 7,54; 6,99; 6,89 là:

A. 8,25                                                     

B. 7,54

C. 6,99                                                     

D. 6,89

Phương pháp:

So sánh các số đã cho rồi tìm số bé nhất trong các số đó. 

Cách giải :

So sánh các số đã cho ta có : 6,89 < 6,99 < 7,54 < 8,25.

Vậy số bé nhất trong các số đã cho là 6,89.

Chọn D

4. 2,05ha = ........... m2

A. 25 000                                                   

B. 20 050

C. 20 500                                                   

D. 20 005

Phương pháp:

Dựa vào cách chuyển đổi : 1ha = 10 000m2 hay 1m2 = \(\dfrac{1}{10\;000}\)ha.

Cách giải :

2,05ha = 2\(\dfrac{5}{100}\)ha = 2\(\dfrac{500}{10\;000}\)ha = 2ha 500m2 = 20 500m2

Chọn C

Quảng cáo
decumar

Phần 2

Video hướng dẫn giải

1. Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm

a) 4kg 75g = .........kg                               

b) 85 000m2 = .......ha

Phương pháp:

Xác định mối liên hệ giữa các đơn vị đo để viết các số đo dưới dạng phân số hoặc hỗn số thích hợp, sau đó viết dưới dạng số thập phân.

Cách giải :

a) 4kg 75g = 4\(\dfrac{75}{1000}\)kg =  4,075kg ;

b) 85 000m2 = \(\dfrac{85 \;000}{10\;000}\)ha = 8,5ha.

2. Một máy bay cứ 15 phút bay được 240km. Hỏi trong 1 giờ máy bay đó bay được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp:

Đây là bài toán về quan hệ tỉ lệ. Để giải bài toán này ta có thể dùng phương pháp "rút về đơn vị" hoặc dùng phương pháp "tìm tỉ số".

Cách giải :

Cứ 15 phút máy bay bay :  240 km

Trong 1 giờ máy bay bay : ...... km ?

Bài giải

Cách 1:    

Đổi : 1 giờ = 60 phút

Trong 1 phút máy bay bay được số ki-lô-mét là :

                    240 : 15 = 16 (km)

Máy bay bay trong 1 giờ được số ki-lô-mét là :

                    16 × 60 = 960 (km)

                                       Đáp số: 960km.

Cách 2:

Đổi : 1 giờ = 60 phút

60 phút gấp 15 phút số lần là :

                     60 : 15 = 4 (lần)

Máy bay bay trong 1 giờ được số ki-lô-mét là :

                     240 × 4 = 960 (km)

                                        Đáp số : 960km.

3. Tìm số tự nhiên \(x\), biết :

           27,64   <    \(x\)    <    28,46

                             \(x\) = ............

Phương pháp:

- So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn ... đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

Cách giải :

Số tự nhiên \(x\) thỏa mãn điều kiện 27,64  <  \(x\)  <  28,46 là \(x\) = 28.

Loigiaihay.com

 • Bài 48 : Cộng hai số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 60, 61 VBT toán 5 bài 48 : Cộng hai số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 49 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 VBT toán 5 bài 49 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 50 : Tổng nhiều số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 62, 63 VBT toán 5 bài 50 : Tổng nhiều số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 51 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 5 bài 51 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 52 : Trừ hai số thập phân

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 65 VBT toán 5 bài 52 : Trừ hai số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close