Bài 166 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 115 VBT toán 5 bài 166 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

\(v = s : t\) ;  \(s = v × t\) ;  \(t = s : v\), 

trong đó \(s\) là quãng đường, \(v\) là vận tốc và \(t\) là thời gian. 

Lời giải chi tiết:

+) Đổi : 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

  Vận tốc cần điền vào ô trống thứ nhất là :

                 100 : 2,5 = 40 (km/giờ)

+) Đổi : 30 phút = 0,5 giờ

    Quãng đường cần điền vào ô trống thứ hai là :

                  15 ⨯ 0,5 = 7,5 (km)

+) Thời gian cần vào ô trống thứ ba là :

                  12 : 5 = 2,4 giờ = 2 giờ 24 phút

Ta có bảng kêt quả như sau :

Bài 2

 Hai ô tô xuất phát cùng một lúc từ tỉnh A đến tỉnh B. Quãng đường AB dài 120km. Thời gian ô tô thứ nhất đi từ A đến B là 2,5 giờ, vận tốc ô tô thứ nhất gấp 2 lần vận tốc ô tô thứ hai. Hỏi ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai bao lâu ?

Phương pháp giải:

- Tìm vận tốc ô tô thứ nhất = quãng đường : thời gian ô tô thứ nhất đi.

- Tìm vận tốc ô tô thứ hai = vận tốc ô tô thứ nhất : 2.

- Tìm thời gian ô tô thứ hai đi = quãng đường : vận tốc ô tô thứ hai.

- Tìm thời gian ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai = thời gian ô tô thứ hai đi – thời gian ô tô thứ nhất đi.

Lời giải chi tiết:

Vận tốc ô tô thứ nhất đi từ A đến B là :

120 : 2,5  = 48 (km/giờ)

Vận tốc ô tô thứ hai đi từ A đến B là :

48 : 2 = 24 (km/giờ)

Thời gian ô tô thứ hai đi hết quãng đường AB là :

120 : 24 = 5 (giờ)

Thời gian ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai là :

5 – 2,5 = 2,5 (giờ)

                      Đáp số : 2,5 giờ.

Bài 3

Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. Quãng đường AB dài 162km.

a) Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc của ô tô đi từ A bằng \(\displaystyle {4 \over 5}\) vận tốc của ô tô đi từ B.

b) Điểm gặp nhau ở cách A bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Hai xe xuất phát cùng 1 lúc và chuyển động ngược chiều nhau nên ta tìm tổng vận tốc theo công thức:

   Tổng vận tốc = quãng đường AB : thời gian đi để gặp nhau.

- Tìm vận tốc mỗi xe theo dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số.

- Khoảng cách từ điểm gặp nhau đến A = quãng đường ô tô đi từ A đến điểm gặp nhau = vận tốc ô tô đi từ A ⨯ thời gian đi đến lúc gặp nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Tổng vận tốc của hai ô tô là :

162 : 2 = 81 (km/giờ)

Ta có sơ đồ : 

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là :

4 + 5 = 9 (phần)

Vận tốc ô tô đi từ A là :

81 : 9 ⨯ 4 = 36 (km/giờ)

Vận tốc ô tô đi từ B là :

81 – 36 = 45 (km/giờ)

b) Điểm gặp nhau cách A số ki-lô-mét là :

36 ⨯ 2 = 72 (km)

Đáp số: a) Vận tốc ô tô đi từ A : 36km/giờ;

                 Vận tốc ô tô đi từ  B: 45km/giờ.

             b) 72km.                                      

Loigiaihay.com

 • Bài 167 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 116, 117 VBT toán 5 bài 167 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 168 : Ôn tập về biểu đồ

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 119, 120, 121 VBT toán 5 bài 168 : Ôn tập về biểu đồ với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 169 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 122, 123 VBT toán 5 bài 169 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 170 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 124, 125 VBT toán 5 bài 170 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 171 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 126, 127 VBT toán 5 bài 171 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close