Bài 77 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 94 VBT toán 5 bài 77 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Lớp 5A có 32 học sinh, trong đó số học sinh thích tập hát chiếm 75%. Tính số học sinh thích tập hát của lớp 5A.

Phương pháp giải:

Muốn tìm số học sinh thích tập hát ta lấy số học sinh cả lớp chia cho \(100\) rồi nhân với \(75\) hoặc lấy số học sinh cả lớp nhân với \(75\) rồi chia cho \(100\).  

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 32 học sinh

Số học sinh thích tập hát: 75%

Số học sinh thích tập hát: ? bạn

Bài giải

Số học sinh thích tập hát của lớp 5A là :

\(32 : 100  \times 75  = 24\) (học sinh)

                              Đáp số: \(24\) học sinh.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Lãi suất tiết kiệm một tháng là 0,5%. Một người gửi tiết kiệm 3 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng cả số tiền gửi và tiền lãi là bao nhiêu đồng?

Phương pháp giải:

- Tính số tiền lãi sau 1 tháng, tức là tìm 0,5% của 3 000 000 đồng, lấy 3 000 000 chia cho 100 rồi nhân với 0,5 hoặc lấy 3 000 000 nhân với 0,5 rồi chia cho 100.

- Số tiền cả tiền gửi và tiền lãi sau 1 tháng = tiền gửi + tiền lãi.  

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Lãi suất tiết kiệm 1 tháng: 0,5%

Tiền gửi: 3 000 000 đồng

Tiền lãi và tiền gửi sau 1 tháng: ? đồng

Bài giải

Sau một tháng số tiền lãi là :

3 000 000 : 100 × 0,5 = 15 000 (đồng)

Sau một tháng số tiền gửi lẫn tiền lãi là :

3 000 000 + 15 000 = 3 015 000 (đồng)

                        Đáp số: 3 015 000 đồng.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một vườn cây có 1200 cây. Tính nhẩm và viết kết quả vào chỗ chấm

a) 50% số cây là ...............................

b) 25% số cây là ...............................

c) 75% số cây là ...............................

(gợi ý: Để tính 50% số cây ta có thể lấy số cây chia cho 2)

Phương pháp giải:

- Tính 50% số cây ta có thể lấy số cây chia cho 2.

- Tính 25% số cây ta có thể lấy số cây chia cho 4.

- Tính 75% số cây ta có thể lấy 50% số cây cộng với 25% số cây.

Lời giải chi tiết:

a) 50%  số cây là 600 cây (vì 1200 : 2 = 600).

b) 25% số cây là 300 cây (vì 1200 : 4 = 300).

c) 75% số cây là 900 cây (vì 600 + 300 = 900).

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Giá bán một chiếc bàn 500 000 đồng, trong đó tiền vật liệu chiếm 60%, còn lại là tiền công. Hỏi tiền công đóng chiếc bàn đó là bao nhiêu ?

Phương pháp giải:

- Tính tiền vật liệu để đóng chiếc bàn tức là tìm 60% của 500 000 đồng ta có thể lấy 500 000 chia cho 100 rồi nhân với 60 hoặc lấy 500 000 nhân với 60 rồi chia cho 100.

- Tìm số tiền công = giá bán của chiếc bàn - tiền vật liệu.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Giá bán: 500 000 đồng

Tiền vật liệu: 60%

Tiền công: ? đồng

Bài giải

Tiền vật liệu để đóng chiếc bàn là:

500 000 : 100 × 60 = 300 000 (đồng)

Tiền công đóng chiếc bàn đó là:

500 000 – 300 000 = 200 000 (đồng)

                          Đáp số: 200 000 đồng.

Lưu ý : có thể giải cách khác bằng cách tìm tỉ số phần trăm của tiền công so với giá bán của chiếc bàn là 100% - 60% = 40%. Từ đó ta có thể tìm tiền công bằng cách tìm 40% của 500 000 đồng.

Loigiaihay.com

 • Bài 78 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài 78 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 79 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96 VBT toán 5 bài 79 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 80 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 5 bài 80 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 81 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 5 bài 81 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 82 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 5 bài 82 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close