Bài 71 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 87 VBT toán 5 bài 71 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính : 

\(17,15 : 4,9\)                       \(0,2268 : 0,18\)                        \(37,825 : 4,25\)

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau :

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\) : 

\(a) \;x \times 1,4 = 2,8 \times 1,5\)                          \(b) \;1,02 \times x = 3,57 \times 3,06\)

Phương pháp giải:

- Tính giá trị ở vế phải. 

- \(x\) đóng vai trò thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

a)

        \(\eqalign{
& x \times 1,4 = 2,8 \times 1,5 \cr 
& x \times 1,4 = 4,2 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 4,2:1,4 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 3 \cr} \)

b) 

         \(\eqalign{
& 1,02 \times x = 3,57 \times 3,06 \cr 
& 1,02 \times x = 10,9242 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10,9242:1,02 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10,71 \cr} \)

Bài 3

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 161,5m2, chiều rộng 9,5m. Tính chu vi của mảnh đất hình chữ nhật đó.

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức :

- Chiều dài = diện tích : chiều rộng.

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Mảnh đất hình chữ nhật

Diện tích: 161,5m2

Chiều rộng: 9,5m

Chu vi: ? m

Bài giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là :

161,5 : 9,5 = 17 (m)

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(17 + 9,5) × 2 = 53 (m)

                                       Đáp số : 53m.

Bài 4

51,2 : 3,2 – 4,3 × (3 – 2,1) – 2,68 = ......

Phương pháp giải:

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước; thực hiện phép cộng, trừ sau. 

Lời giải chi tiết:

51,2 : 3,2 – 4,3 × (3 – 2,1) – 2,68

= 16 – 4,3 × 0,9 – 2,68

= 16 – 3,87 – 2,68

= 12,13 – 2,68

= 9,45

Loigiaihay.com

 • Bài 72 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 88 VBT toán 5 bài 72 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 73 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT toán 5 bài 73 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 74 : Tỉ số phần trăm

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài 74 : Tỉ số phần trăm với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 75 : Giải toán về tỉ số phần trăm

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91, 92 VBT toán 5 bài 75 : Giải toán về tỉ số phần trăm với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 76 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92 VBT toán 5 bài 76 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close