Bài 80 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 5 bài 80 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 5 tất cả các môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Tính tỉ số phần trăm của hai số 21 và 25

         21 : 25 = ................................

b) Hai người làm được 1200 sản phẩm, trong đó người thứ nhất làm được 546 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm của người đó chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của cả hai người.

Phương pháp giải:

 Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta tìm thương hai số đó, sau đó nhân thương đó với \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\%\) vào bên phải tích tìm được.  

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số phần trăm của hai số 21 và 25 là :

               21 : 25 = 0,84 = 84%

b) Tỉ số phần trăm số sản phẩm của người thứ nhất so với tổng số sản phẩm là :

              546 : 1200 = 0,455 = 45,5%

                                        Đáp số : 45,5%.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

a) Tính 34% của 27kg.

b) Một cửa hàng bỏ ra 5 000 000 đồng tiền vốn và đã lãi 12%. Tính số tiền lãi.

Phương pháp giải:

Muốn tìm a% của số B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

a)  34% của 27kg là : 

          27 × 34 : 100 = 9,18 (kg)

b) Số tiền lãi cửa hàng thu được là : 

  5 000 000 : 100 × 12 = 600 000 (đồng) 

                              Đáp số: 600 000 đồng.

Bài 3

a) Tìm một số biết 35% của nó là 49.

b) Một cửa hàng đã bán được 123,5 lít nước mắm và bằng 9,5% số nước mắm cửa hàng có trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm một số  khi biết a% của số đó là B ta có thể lấy B chia cho a rồi nhân với 100 hoặc lấy B nhân với 100 rồi chia cho a, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có).  

Lời giải chi tiết:

a) Số cần tìm là :

              49 : 35 × 100 = 140

b) Số lít nước mắm của cửa hàng trước khi bán là :

             123,5 : 9,5 × 100 = 1300 (lít)

                                  Đáp số : 1300 lít.

Bài 4

Trong bảng sau, cột thứ nhất ghi số a, cột thứ hai ghi số b, cột thứ ba ghi tỉ số phần trăm của hai số a và b.

Hãy điền số thích hợp vào chỗ chấm : 

a

b

Tỉ số phần trăm của a và b

36,96

42

 

 

19

27% 

324

 

48% 

Phương pháp giải:

-  Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số ta tìm thương hai số đó, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.  

-  Muốn tìm a% của số B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có).

- Muốn tìm một số  khi biết a% của số đó là B ta có thể lấy B chia cho a rồi nhân với 100 hoặc lấy B nhân với 100 rồi chia cho a, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

+) Dòng thứ nhất: Tỉ số phần trăm của 36,96 và 42 là :

                36,96 : 42 = 0,88 = 88%

+) Dòng thứ hai: Số a là :

                19 × 27 : 100 = 5,13

+) Dòng thứ ba: Số b là :

                324 : 48 × 100 = 675 

Ta có bảng kết quả như sau :

a

b

Tỉ số phần trăm của a và b

36,96

42

88%

5,13

19

27%

324

675

48%

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close