Bài 148 : Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 86, 87 VBT toán 5 bài 148 : Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền “ > ; < ; =” thích hợp vào chỗ chấm :

Phương pháp giải:

Đổi số đo ở hai vế về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài hai đáy là 250m, chiều cao bằng \(\displaystyle {3 \over 5}\) tổng độ dài hai đáy. Trung bình cứ 100m2 của thửa ruộng đó thu được 64kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tấn thóc ?

Phương pháp giải:

- Tính chiều cao = tổng độ dài hai đáy × \(\dfrac{3}{5}\).

- Tính diện tích = tổng độ dài hai đáy × chiều cao : 2.

- Số ki-lô-gam thóc thu được = diện tích : 1000 × 60 

- Đổi kết quả vừa tìm được sang đơn vị đo là tấn, lưu ý rằng 1 tấn = \(1000kg\). 

Lời giải chi tiết:

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

 \(250 \times\dfrac{3}{5}= 150\,\left( m \right)\)

Diện tích của thửa ruộng hình thang là :

\(250 \times 150 : 2 = 18750\,\left( {{m^2}} \right)\) 

Số ki-lô-gam thóc thu được trên cả thửa ruộng đó là :

\(18750 : 100 ⨯ 64 = 12000\;(kg)\) 

\(12000kg = 12\) tấn

                                 Đáp số : \(12\) tấn.

Bài 3

Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông cạnh 4m, chiều cao 2,8m (các kích thước ở trong lòng bể). Biết rằng 85% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi :

a) Trong bể có bao nhiêu lít nước ?

b) Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích của bể = chiều dài × chiều rộng × chiều cao.

- Tính thể tích nước đang có trong bể = thể tích của bể : 100 × 85.

- Đổi thể tích sang đơn vị đề-xi-mét khối sau đó đổi sang đơn vị lít.

- Tính diện tích đáy bể = cạnh × cạnh (vì đáy bể là hình vuông). 

- Chiều cao mực nước = thể tích nước trong bể : diện tích đáy. 

Lời giải chi tiết:

a) Thể tích của bể nước là :

\(4 ⨯ 4 ⨯ 2,8 = 44,8\;(m^3)\) 

Số lít nước có trong bể là : 

 \(44,8 : 100 \times 85= 38,08\,\left( {{m^3}} \right)\)

\(38,08m^3= 38080dm^3= 38080l\)

b) Diện tích đáy bể là :

\(4\times 4 = 16 \; (m^2)\)

Chiều cao của khối nước trong bể là :

\(38,08 : 16 = 2,38\;(m)\)

                            Đáp số : a) \(38080\) lít ;

                                       b) \(2,38m.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài