Bài 66 : Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 82 VBT toán 5 bài 66 : Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Đặt tính rồi tính :

\(75 : 4\)                                \(102 : 16\)                                 \(450 : 36\)

Phương pháp giải:

 Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

- Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

- Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số \(0\) rồi chia tiếp.

- Nếu còn dư nữa, ta lại viết thêm bên phải số dư mới một chữ số \(0\) rồi tiếp tục chia, và có thể cứ làm như thế mãi.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Một ô tô chạy trong 4 giờ được 182km. Hỏi trong 6 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

- Tìm số ki-lô-mét ô tô chạy trong 1 giờ = số ki-lô-mét ô tô chạy trong 4 giờ : 4.

- Tìm số ki-lô-mét ô tô chạy trong 6 giờ = số ki-lô-mét ô tô chạy trong 1 giờ × 6.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

4 giờ: 182 km

6 giờ: ... km?

Bài giải

Trong một giờ ô tô chạy được số ki-lô-mét là :

182 : 4 = 45,5 (km)

 Trong 6 giờ ô tô chạy được số ki-lô-mét là :

45,5 × 6 = 273 (km)

                        Đáp số: 273km.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Một đội công nhân trong 3 ngày đầu, mỗi ngày sửa được 2,05km đường tàu, trong 5 ngày sau, mỗi ngày sửa được 2,17km đường tàu. Hỏi trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được bao nhiêu ki-lô-mét đường tàu ?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số ki-lô-mét đường sửa được trong 3 ngày đầu và 5 ngày sau.

- Tính tổng số ngày đội công nhân đó sửa đường tàu.

- Số ki-lô-mét đường trung bình mỗi ngày sửa được = tổng số ki-lô-mét đường đã sửa được : tổng số ngày.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

3 ngày đầu: Mỗi ngày 2,05 km

5 ngày sau: Mỗi ngày 2,17 km

Trung bình mỗi ngày: .... km?

Bài giải

Trong 3 ngày đầu đội công nhân sửa được số ki-lô-mét đường tàu là :

2,05 × 3 = 6,15 (km)

Trong 5 ngày sau đội công nhân sửa được số ki-lô-mét đường tàu là :

2,17 × 5 = 10,85 (km)

Đội công nhân đã sửa trong số ngày là:

3 + 5 = 8 (ngày)

Trung bình mỗi ngày đội công nhân đó sửa được số ki-lô-mét đường là :

(6,15 + 10,85) : 8 = 2,125 (km)

                                    Đáp số: 2,125km.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close