Bài 117 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 39, 40 VBT toán 5 bài 117 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau :

             10% của 120 là 12

             5% của 120 là 6

Vậy :     15% của 120 là 18.

a) Theo cách tính của bạn Dung, hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 35% của 80:

             …… % của 80 là ………………

             …… % của 80 là ………………

             …… % của 80 là ………………

             …… % của 80 là ………………

b) Nêu cách tính tương tự như trên để tìm 22,5% của 240 :

             …… % của 240 là ………………

             …… % của 240 là ………………

             …… % của 240 là ………………

             …… % của 240 là ………………

             …… % của 240 là ………………

Phương pháp giải:

*) - Phân tích 15% = 10% + 5%

    - Tính nhẩm 10% của 80 bằng cách lấy 80 chia nhẩm 10.

    - Tính nhẩm 5% bằng cách lấy giá trị 10% của 80 chia cho 2. 

*) Ta tính tương tự như trên để tìm 35% của 80 và 22,5% của 240.

Lời giải chi tiết:

a)          10% của 80 là 8

             30% của 80 là 24

             5% của 80 là 4

             35% của 80 là 28 (Vì 24 + 4 = 28)

b)          10% của 240 là 24

             20% của 240 là 48

             5% của 240 là 12

             2,5% của 240 là 6

             22,5% của 240 là 54. (Vì 48 + 6 = 54)

Bài 2

Thể tích của hình lập phương bé bằng 125cm3 và bằng \( \displaystyle {5 \over 8}\) thể tích của hình lập phương lớn. Hỏi :

a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé ?

b) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét khối ?

Phương pháp giải:

- Tìm tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé rồi viết dưới dạng tỉ số phần trăm.

- Muốn tìm thể tích hình lập phương lớn ta lấy thể tích hình lập phương bé nhân với tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé.

Lời giải chi tiết:

a) Tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé là \( \displaystyle \dfrac{8}{5}\).

Tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn so với thể tích hình lập phương bé là :

\( \displaystyle {8 \over 5} = 1,6  = 160\% \)

b) Thể tích của hình lập phương lớn là :

\( 125 ⨯  \dfrac{8}{5} = 200 \;(cm^3)\)

                                    Đáp số : a) \( \displaystyle 160\%\);

                                                  b) \( \displaystyle 200cm^3\).

Bài 3

Bạn Hoa xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên. Hỏi :

a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

b) Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để tìm số hình lập phương nhỏ có trong hình đã cho.

- Áp dụng công thức tính diện tích một mặt:     Diện tích một mặt = cạnh ⨯ cạnh. 

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát hình ta thấy hình đã cho có 20 hình lập phương nhỏ.

b) Để sơn các mặt ngoài của hình trên thì ta cần sơn 12 mặt lớn và 4 mặt nhỏ .

Diện tích của 12 mặt lớn là :

(2 ⨯ 2) ⨯ 12 = 48 (cm2)

Diện tích của 4 mặt nhỏ là :

(1 ⨯ 1 ) ⨯ 8 = 8 (cm2)

Diện tích cần sơn là :

48 + 8 = 56 (cm2)

                 Đáp số: a) 20 hình lập phương;

                            b) 56cm2.                  

Bài 4

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Biết     có thể tích là 1cm3. Thể tích của hình dưới đây là :

A. 27cm3                                                               B. 21cm3

C. 18cm3                                                               D. 15cm3

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ để tìm số hình lập phương nhỏ có trong hình đã cho.

- Thể tích của hình = thể tích 1 hình lập phương nhỏ ⨯ số hình lập phương nhỏ có trong hình.

Lời giải chi tiết:

Hình đã cho được ghép bởi số hình lập phương nhỏ là :

3 ⨯ 2 ⨯ 3 = 18 (hình)

Thể tích của hình đã cho là :

1 ⨯ 18 = 18 (cm3)

Vậy chọn đáp án C.

Loigiaihay.com

 • Bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 41, 42 VBT toán 5 bài 118 : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 119 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài 119 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 120 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3 trang 45 VBT toán 5 bài 120 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 121 : Tự kiểm tra

  Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 46, 47, 48 VBT toán 5 bài 121 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 116 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài 116 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close