Bài 75 : Giải toán về tỉ số phần trăm

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91, 92 VBT toán 5 bài 75 : Giải toán về tỉ số phần trăm với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu) : 

Mẫu: 1,5127 = 151,27%

a) 0,37 = ........................

b) 0,2324 = .....................

c) 1,282 = .......................

Phương pháp giải:

Nhân số đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được. 

Lời giải chi tiết:

a) 0,37 = 37%

b) 0,2324 = 23,24%

c) 1,282 = 128,2%

Bài 2

Tính tỉ số phần trăm của hai số : 

a) 8 và 40

    8 : 40 = .....................

b) 40 và 8

   40 : 8 = .....................

c) 9,25 và 25

   9,25 : 25 = ..................

Phương pháp giải:

Tìm thương hai số sau đó nhân thương đó với \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\%\) vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 8 : 40 = 0,2 = 20%

b) 40 : 8 = 5 = 500%

c) 9,25 : 25 = 0,37 = 37%

Bài 3

 Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu) : 

Mẫu: 19 : 30 = 0,6333.......... = 63,33%

a) 17 và 18

    17 : 18 = ........................

b) 62 và 17

    62 : 17 = ........................

c) 16 và 24

    16 : 24 = ........................

Phương pháp giải:

Tìm thương hai số (lấy đến bốn chữ số ở phần thập phân) sau đó nhân thương đó với \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\%\) vào bên phải tích tìm được. 

Lời giải chi tiết:

a)  17 : 18 = 0,9444... = 94,44%

b)  62 : 17 = 3,647... = 364,7%

c)  16 : 24 = 0,6666... = 66,66%

Bài 4

Lớp 5B có 32 học sinh, trong đó có 24 học sinh thích tập bơi. Hỏi số học sinh thích tập bơi chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh lớp 5B ?

Phương pháp giải:

- Tìm thương của số học sinh thích tập bơi và số học sinh của lớp học đó.

- Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Lời giải chi tiết:

Tỉ số phần trăm số học sinh thích tập bơi so với số học sinh lớp 5B là:

24 : 32 = 0,75 = 75% 

                                    Đáp số: 75%.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close