Bài 26 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT toán 5 bài 26 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

a) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là mét vuông (theo mẫu) : 

Mẫu: \( \displaystyle 3{m^2} \;65d{m^2} = 3{m^2} + {{65} \over {100}}{m^2} \) \( \displaystyle= 3{{65} \over {100}}{m^2}\)

6m58dm2 = ..................................

19m7dm2 = ..................................

43dm2       = ...................................

b) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét vuông :

9cm58mm2 = ...................................

15cm2  8mm2 = ..................................

48mm2       = ....................................

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi:

1m2 = 100dm2  hay 1dm= \( \dfrac{1}{100}\)m2 ;

1cm2 = 100mm2  hay 1mm= \( \dfrac{1}{100}\)cm.

Lời giải chi tiết:

a) 6m2 58dm= 6m2 + \( \dfrac{58}{100}\)m2 \( =6\dfrac{58}{100}\)m2 ;

   19m2  7dm= 19m+ \( \dfrac{7}{100}\)m2  \( =19\dfrac{7}{100}\)m

   43dm2 \( =\dfrac{43}{100}\)m

b) 9cm2 58mm= 9cm2 + \( \dfrac{58}{100}\)cm2  \( =9\dfrac{58}{100}\)cm2 ;

    15cm2 8mm= 15cm2 + \( \dfrac{8}{100}\)cm2  \( =15\dfrac{8}{100}\)cm2 ;

    48mm= \( \dfrac{48}{100}\) cm2.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm (> ; <; =) : 

Phương pháp giải:

 Đổi các đơn vị đo độ dài về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video hướng dẫn giải

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 1m2 25cm2 = ............cm2 là:

A. 125                                         B. 1025

C. 12 500                                    D. 10 025

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi: 1m2 = 10 000cm2

Lời giải chi tiết:

Ta có: 1m25cm= 1m+ 25cm2  = 10000cm + 25cm = 10 025cm

Vậy:  1m2 25cm2 = 10 025cm2 

Chọn D.

Bài 4

Video hướng dẫn giải

Để lát sàn một căn phòng, người ta đã dùng vừa hết 200 mảnh gỗ hình chữ nhật có chiều dài 80cm, chiều rộng 20cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bằng bao nhiêu mét vuông?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích một mảnh gỗ hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Tính diện tích căn phòng = diện tích một mảnh gỗ × 150.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị đo là mét vuông, lưu ý rằng  1m2 = 10 000cm2.

Lời giải chi tiết:

Diện tích một mảnh gỗ hình chữ nhật là:  

                  80 × 20  = 1600 (cm2)

Diện tích căn phòng là :

                  1600 × 200 = 320 000 (cm2)

                   320 000cm2 = 32m2

                                       Đáp số: 32m2.

Loigiaihay.com

 • Bài 27 : Héc-ta

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 36 VBT toán 5 bài 27 : Héc-ta với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 28 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 37 VBT toán 5 bài 28 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 29 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 38, 39 VBT toán 5 bài 29 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 30 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 40, 41 VBT toán 5 bài 30 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 31 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 42 VBT toán 5 bài 31 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close